Opgeloste gassen

Het vrijkomen van opgeloste gassen.

Tijdens het injecteren van grondwater kunnen gasbellen ontstaan doordat de druk van het grondwater op een bepaald punt lager wordt dan de druk die nodig is om het gas in oplossing te houden. Wanneer de gasdruk te hoog is en er gasbellen ontstaan leidt dit meestal tot een snelle en aanzienlijke injectiedrukverhoging. Om het gas in oplossing te houden moet het grondwater nergens de vereiste druk onderschrijden.  Bij een constant debiet kan een vaste weerstand aan het einde van de injectieleiding worden geplaatst of kan de druk geleidelijk over de injectieleiding worden afgebouwd (zie ook paragraaf 


 

Chemische reacties met afzetting van vaste deeltjes. 

Bij een varierend debiet zijn er twee mogelijkheden. Men kan kiezen voor injectie over meerdere injectieleidingen die afhankelijk van het debiet worden geopend of gesloten. Of men kiest voor een drukhandhaaftoestel dat op het einde van de injectieleiding voldoende ver onder water wordt geplaatst. Een drukhandhaaftoestel biedt regeltechnisch de mooiste oplossing omdat deze de druk in het systeem over het gehele debiet constant kan houden. Een drukhandhaaftoestel is goedkoper dan injecteren over meerdere leidingen omdat er minder materialen nodig zijn. De montage en het inregelen van een drukhandhaaftoestel  vergen ook veel minder tijd (zie figuu hiernaast). Een nadeel van het drukhandhaaftoestel is dat het in de pompkamer van de bron is ingebouwd. Een defect aan het drukhandhaaftoestel kan dan gemakkelijk tot hoge onderhoudskosten leiden. Het toestel dient daarom van een goede kwaliteit te zijn.