Chemische Reacties

Chemische reacties met afzetting van vaste deeltjes.

De belangrijkste oorzaken van chemische reacties zijn verandering van de grondwatersamenstelling en temperatuurveranderingen. Bij lage temperatuur opslagsystemen (tot 25°C) zijn tot op heden inNederland geen noemenswaardige chemische reacties opgetreden als gevolg van temperatuurveranderingen. Wijzigingen in de zuurstofconcentratie van het grondwater leiden meestal tot problemen. Dit aspect verdient daarom bij het ontwerp extra aandacht. 


 

Verschillende grondwatersoorten

Verandering van de grondwatersamenstelling kan gemakkelijk optreden wanneer grondwater uit verschillende zandlagen wordt onttrokken en gemengd. Zuurstof is de belangrijkste boosdoener in het veroorzaken van chemische reacties. Denk bijvoorbeeld aan zuurstofrijk grondwater dat wordt gemengd met ijzerrijk grondwater. Met name bij ondiep grondwater kunnen de zuurstofconcentraties sterk varieren en kunnen bijvoorbeeld ijzeroxides worden gevormd. Een door ijzeroxides verstopte bron is meestal niet meer te regenereren.


 

Onderdruk

Zuurstof kan ook met ijzerrijk water in contact komen wanneer het systeem niet volledig op overdruk wordt gehouden. Een kleine lekkage in een leidinggedeelte waar onderdruk heerst, is ruim voldoende om zuurstof (lucht) aan te zuigen en de injectiebron te verstoppen. Dit is de reden dat goed ontworpen systemen altijd gebruik maken van een drukontlasttoestel dat diep onder de grondwaterspiegel (±10 meter) wordt geplaatst. Het plaatsen van een drukhandhaaftoestel op de bronkop (boven de grondwaterstand) kan het effect van onderdruk achter het toestel versterken doordat de grondwaterstand een sterke onderdruk veroorzaakt. Het water valt als het ware naar beneden. In plaats van het drukhandhaaftoestel kan dan wellicht beter een afsluiter worden geplaatst (open/dicht). Zie ook paragraaf 2. Het vrijkomen van opgeloste gassen. Wanneer een constant debiet wordt geïnjecteerd kan de injectieleiding zodanig worden gedimensioneerd dat de dynamische druk zich over de lengte van de injectieleiding afbouwt. Doordat de statische druk over de injectieleiding toeneemt bij toenemende diepte kan op deze wijze een goede drukhandhaving worden verkregen. Een dergelijk systeem is echter gevoelig voor injectiedruktoename van het bronfilter (putverstopping) terwijl kleine wijzigingen in het grondwaterdebiet al snel kwalitatieve en/of financiële gevolgen hebben.